Hilckmann

VVD betreurt beëindiging activiteiten slachthuis Hilckmann – Nijmegen

25/02/2016

Treurig bericht bereikte ons via de media gisteravond. Het Nijmeegse vleesbedrijf Hilckmann stopt per direct alle activiteiten. Op de eerste plaats gaan natuurlijk de gedachten uit naar de 350 medewerkers die hun baan verliezen. En ook staan we stil bij de familie Hilckmann zelf, die al sinds 1970 het bedrijf uitoefent aan de Waalhaven.

Bedoeling was dat het bedrijf zou verhuizen naar Haps, zodat er ruimte zou ontstaan voor woningbouw. De provincie Gelderland heeft een subsidie van 4,5 miljoen euro beschikbaar  gesteld om die verhuizing mede mogelijk te maken. Nu het bedrijf echter alle activiteiten staakt rijzen er ook vragen over de provinciale bijdrage. Voldoende reden om hierover schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten te stellen.

Diverse media, zoals RTL Nieuws, RTL-Z, Nu.nl, en De Telegraaf besteedden vandaag aandacht aan deze problematiek en de vragen die de VVD stelde. Omroep Gelderland stond in het ochtendprogramma op Radio Gelderland ook stil bij de ontwikkelingen, en mocht ik uitleggen waarom de VVD vragen stelt. Het interview is hier terug te luisteren: Radio interview Omroep Gelderland

De gestelde schriftelijke vragen zijn hier terug te vinden: Schriftelijke vragen Hilckmann

130km

VVD: “Maximum snelheid naar 130 op aantal provinciale A-wegen”

23/02/2016

Samen met VVD collega-statenlid Anja Prins heb ik vragen aan het College gesteld over de toegestane snelheid op een aantal provinciale wegen. Doel is om een onderzoek uit te voeren waarin de haalbaarheid wordt onderzocht naar een verhoging tot 130 km / uur.

Voor het volledige artikel en de vragen volg je deze link: http://gelderland.vvd.nl/nieuws/13095/vvd-maximum-snelheid-naar-130-op-aantal-provinciale-a-wegen

SVlobby

VVD wil duidelijkheid over Gelderse lobby-activiteiten

Op 9 december heb ik schriftelijke vragen aan het College gesteld over de lobby-activiteiten van de provincie Gelderland (zie onderstaande bijlage). In het bijzonder vraag ik naar de lobby-thema’s  waar de provincie in 2016 op inzet. Daarnaast wil ik weten of de resultaten van de lobby-activiteiten meetbaar kunnen worden gemaakt.Het gaat erom dat het Gelders belang op zowel nationaal als Europees niveau maximaal onder de aandacht wordt gebracht.

Het College wordt gevraagd een ‘lobby-document’ beschikbaar te stellen aan Provinciale Staten. In dit document staan de doelen voor de komende periode beschreven. Daarnaast wil ik dat de voortgang in de lobby-activiteiten op vaste momenten in Provinciale Staten wordt besproken. Lobby is namelijk een belangrijk instrument om Gelderse doelen te realiseren, bijvoorbeeld als het gaat om het doortrekken van een weg. Het is daarom goed als de voortgang hiervan regelmatig in Provinciale Staten wordt besproken.

http://gelderland.vvd.nl/uploaded/gelderland.vvd.nl/files/56693e2d06ac8/2015-vvd-schriftelijke-vragen-_provinciale-lobbyactiviteiten_-09-12-2015.pdf

 

maidenspeech

Maidenspeech bij rapport Sterk Bestuur

Op dinsdag 7 juli 2015 mocht ik mijn maidenspeech houden. Het rapport Sterk Bestuur van de commissie De Graaf stond daarin als thema centraal. In het rapport worden noten geformuleerd die de komende jaren gekraakt moeten worden. Vooral op het onderdeel regionale samenwerking en lokale slagvaardigheid is de commissie uitgesproken. Het onderwerp is mij uit het hart gegrepen. Ik vind dat onze maatschappij gebaat is bij een kleine krachtige overheid. Een overheid die vrijheid geeft waar dit kan, en verantwoordelijkheid waar dit moet.

Om de daad bij het woord te voegen diende ik ook de motie ‘Gemeenten goed voorbereid aan zet’ in. Hierop roep ik, samen met D66, CDA en PVDA, het College van GS op om informatie met betrekking tot ‘Sterk Bestuur’ actief digitaal te delen. De motie werd met een ruime meerderheid in de Gelderse Staten aangenomen.

Wil je mijn maidenspeech terugzien? kijk dan hier: http://player.companywebcast.com/provinciegelderland/20150707_1/nl/player

IMG-20150526-WA0003

Stemmen voor de Eerste Kamer

Dinsdag 26 mei 2015 was het dan zover. Voor het eerst in mijn leven mocht ik stemmen voor de Eerste Kamer. Deze keer was het een bijzondere gebeurtenis.  Vooral omdat er voor het kabinet veel van af hing.

Bij binnenkomst bleek de Griffie alles al uitstekend te hebben voorbereid. Het stemhokje, de stembus, de stembiljetten, en natuurlijk de rode potloden.. Alles was aanwezig om de verkiezingen goed te laten verlopen. Stipt om 15:00 uur werd de stemming in Gelderland door Commissaris der Koning Cornielje geopend. In alle provincies vond de stemming overigens gelijktijdig plaats.

Een voor een werden de kandidaten – op alfabetische volgorde – naar voren geroepen om hun stem uit te brengen. Het stemhokje was zo opgesteld dat niemand met het stemmende Statenlid kon meekijken. Het stemgeheim werd op deze manier voldoende geborgd. Maar eerlijk is eerlijk: het is ook helder dat het – gegeven het beperkt aantal stemgerechtigden – redelijk goed na te gaan is welk statenlid op welke kandidaat heeft gestemd. Misschien is ook dat wel de charme van de Eerste Kamerverkiezingen.

Nadat de stemmen waren uitgebracht volgde direct de telling en de uitslag. De uitkomst was geheel in lijn met de vertegenwoordiging van de partijen in de Gelderse Staten. Geen verrassingen dus. Die waren overigens ook niet te verwachten, gezien alle partijen in de Gelderse Staten ook deelnamen aan de Senaatsverkiezingen.

Al met al was het een bijzondere ervaring om mee te maken. Zowel voorafgaand als tijdens de verkiezingen heb ik gemerkt dat Statenleden wat gespannen zijn. Niemand wil het op zijn geweten hebben om een fout te maken waardoor zijn of haar stem ongeldig zou worden verklaard. Dat zou immers verstrekkende gevolgen kunnen hebben..

 

 

 

 

Vienna2015_logo

Eurovisie Songfestival: al 60 jaar een Nijmeegs tintje

Deze week staat het Eurovision Songfestival in veel media centraal. Wat velen niet weten is dat het Eurovision Songfestival een Nijmeegs tintje heeft. Het ‘Nijmeegse’ element zit al direct bij de opening van het festival. De openingstune is namelijk de prelude van het Te Deum, gecomponeerd door Marc-Antoine Charpentier en geschreven ter ere van de Vrede van Nijmegen in 1678 – 1679.

Tijdens de Vrede van Nijmegen werden vele vredesverdragen gesloten tussen diverse Europese staten, waaronder Frankrijk, de Republiek, Zweden, Spanje, het Heilig Roomse Rijk, en Denemarken. De verschillende verdragen werden getekend op het Valkhof. Ter gelegenheid van deze vrede – die een einde maakte aan diverse oorlogen – schreef de Franse componist Marc-Antoine Charpentier het Te Deum. De prelude van dit stuk is nu ieder jaar te horen wanneer het Eurovisie Songfestival start.

Link naar de openingstune: https://www.youtube.com/watch?v=NSIolFvLwXQ

 

artikel Gelderlander

Regio dreigt achterop te raken

De bestuurlijke samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen moet beter. Daar is voor alle partijen veel te winnen.  Een in potentie succesvolle regio dreigt landelijk steeds meer achterop te raken. Dat is zonde en niet nodig.

Het gebrek aan bestuurlijke samenwerking in de regio Arnhem – Nijmegen dreigt nu ook banen voor hoogopgeleiden te gaan kosten. Terwijl Arnhem alle zeilen bijzet om het gerechtshof te behouden, het provinciebestuur zich ondertussen ook sterk maakt voor deze zaak en de Radboud Universiteit alles doet wat binnen haar vermogen ligt om het Hof voor deze regio te behouden, blijft het in het Nijmeegse stadhuis angstvallig stil. En dat terwijl Nijmegen er alle belang bij heeft om het gerechtshof voor de regio te behouden.

Een vertrek van het gerechtshof betekent namelijk dat direct en indirect honderden banen in  de regio verdwijnen. Vaak gaat het om banen voor hoogopgeleiden, zoals officieren van justitie, rechters en griffiers, maar ook de ondersteunende functies zullen komen te vervallen. Voor Nijmegen heeft een mogelijk vertrek van het gerechtshof  daarnaast meer consequenties dan in eerste instantie zichtbaar is. Zo heeft de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit een hechte relatie met het Hof opgebouwd, waarmee de universiteit zich in de afgelopen jaren van een uitzonderlijke positie heeft verzekerd. Die positie zorgt ervoor dat de universiteit zich op vele juridische terreinen kan profileren, en dat jaarlijks vele rechtenstudenten de weg naar Nijmegen weten te vinden. Het imago van de Radboud Universiteit als beste rechtenfaculteit van Nederland komt dus onder serieuze druk te staan als het Hof wordt verplaatst naar Zwolle. Geen wonder dat de Radboud Universiteit, een van de grootste werkgevers in Nijmegen, zich hard maakt voor deze zaak. Wat doet de gemeente Nijmegen in dit dossier?

Het gebrek aan samenwerking leidt ertoe dat de regio steeds verder afzakt. Enkele jaren geleden was Arnhem-Nijmegen nog de vierde economische regio van Nederland. Tegenwoordig dreigt de regio zelfs buiten de top 10 te vallen. Dat raakt de inwoners en ondernemers van het gebied hard. De werkgelegenheid staat onder druk en hoogopgeleid potentieel vloeit al jaren weg naar andere gebieden zoals de Randstad en Eindhoven. De regio Arnhem-Nijmegen is daarmee in een neerwaartse spiraal terechtgekomen.

Om de onderlinge bestuurlijke relatie te herstellen helpt het om samen te werken aan een concreet gemeenschappelijk doel. Dat doel doet zich nu voor. Door publiekelijk en gezamenlijk de strijd aan te gaan om het gerechtshof voor de regio te behouden kan een goede stap gezet worden om bestuurlijke samenwerking  daadwerkelijk vorm te geven. Samen met Arnhem, het gerechtshof, de provincie, en de Radboud Universiteit kan Nijmegen op korte termijn banen voor de regio behouden. Daarnaast is een gemeenschappelijke actieve lobby een goede eerste stap naar een nieuwe, hechte samenwerking tussen beide steden met hun regio. Want alleen als de twee grote steden echt met elkaar samenwerken,  kunnen we het economisch hart van Gelderland sneller laten kloppen.

(Verschenen in De Gelderlander – mei 2015)

geldersederby

Gelderse derby op voetbalveld, niet in vergaderzaal

In de vergaderzalen van Nijmegen en Arnhem lijkt zich een Gelderse derby af te spelen. Wat mij betreft komt hier in het belang van de regio snel een einde aan. Al geruime tijd staat de regionale samenwerking hoog op de politieke agenda’s. De afschaffing van de stadsregio, de effecten van de economische crisis, en de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten zijn hiervoor de belangrijkste aanleidingen. De ogen zijn vooral gericht op de twee hoofdrolspelers, Arnhem en Nijmegen.

Als voormalig gemeenteraadslid in Nijmegen heb ik gezien hoe de twee grote steden op belangrijke thema’s lijnrecht tegenover elkaar blijven staan. Zo wil Nijmegen op het gebied van wonen intensief regionaal optrekken, terwijl Arnhem op dit onderwerp de boot afhoudt. Voor Nijmegen is het thema wonen van groot (financieel) belang. De Waalstad heeft immers enorme grondposities in de Waalsprong en dreigt nog altijd geconfronteerd te worden met flinke verliezen.  Arnhem bouwt ondertussen stug door aan het met Nijmegen concurrerende project Schuytgraaf. Aan de andere kant gaat ook Nijmegen stug door met de retailontwikkeling bij Ressen, ondanks felle protesten uit de regio en van binnenstadondernemers. Daarbij lijkt Nijmegen overigens in te zetten op twee sporen. Door enerzijds beetje bij beetje te ontwikkelen wil de stad miljoenenverliezen voorkomen. Momenteel wordt daarom de komst van onder andere een grote bouwmarkt en een megabioscoop bestuurlijk voorbereid. De andere kant van het verhaal is dat men in Nijmegen hoopt dat de provincie Gelderland ingrijpt en de grondverliezen (deels) gecompenseerd worden. Buurman Arnhem, met onder andere winkelcentrum Kronenburg op slechts een paar kilometer afstand, ziet de Nijmeegse ontwikkelingen ondertussen met lede ogen aan.  Hoewel de Gelderse derby dit seizoen helaas niet op het voetbalveld plaatsvindt, gaat de strijd in de bestuurskamers dus gewoon door.

De moeizame samenwerking vormt een serieuze bedreiging voor de economische ontwikkeling van onze regio. Ondanks de aanwezigheid van hoogwaardige kennisinstellingen, innovatieve ondernemers en bedrijven, en een gunstige ligging tussen Randstad en Duitsland heeft de regio  zichzelf de afgelopen jaren buitenspel gezet. Was onze regio voorheen nog de vierde economische regio van Nederland, tegenwoordig is de regio afgezakt naar een achtste plaats.  Er is de komende jaren dus werk aan de winkel om onze regio economisch op koers te houden.

Regelmatig krijg ik de vraag waarom de provincie niet van bovenaf ingrijpt. Mijn steevaste antwoord daarop is dat een duurzame samenwerking nu eenmaal niet kan worden afgedwongen. De provincie is geen scheidsrechter die de bestuurlijke Gelderse derby zomaar kan beëindigen door op een fluitje te blazen. De betrokken partijen zullen er zelf van overtuigd moeten raken dat het in hun eigen belang is om op verschillende terreinen samen op te trekken, ook als dat af en toe om een offer vraagt.  De provincie is daarom vooral een coach die de spelers aanmoedigt met elkaar samen te werken, en alleen in geval van een dreigende escalatie ingrijpt.

De grote spelers Arnhem en Nijmegen zijn dus aan de bal om de bestuurlijke derby te beëindigen. Het  gemeenschappelijke doel moet immers zijn dat het herstel van de economie kan doorzetten. Dat kan alleen bereikt worden door als een team samen te werken. Overigens mag wat mij betreft op dat teamgevoel volgend seizoen  twee keer 90 minuten een sportieve uitzondering worden gemaakt. Op het voetbalveld,  niet in de vergaderzaal.

(Verschenen in De Gelderlander – maart 2015)